Mesafeli Satış Sözleşmesi

Melekstore.com Web Sitesi Kullanımı , Ürün Tedariği ve Stoksuz Satış Sözleşmesi


1.Taraflar : 


İşbu Websitesi Kullanım Sözleşmesi ("Kullanım Sözleşmesi"), Melekstore.com - Emel Erdoğan YILDIRIM (Adres : Çengelköy Mah. Kasım Sok. No: 8 Üsküdar İSTANBUL ) ile Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Websitesi'ni kullanmasına, Ürün Tedariği ve Stoksuz Satış Yapmasına yönelik olarak ve Websitesi'nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir. 

 

Kullanıcı/Bayi/Satıcı/Üye, Websitesi'ne giriş yaparak , üye olarak , sipariş esnasında ve/veya  Kullanım Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul ve beyan eder.


 
2. Tanımlar

Firma: 

Melekstore.com : Melekstore – Emel Erdoğan YILDIRIM
Melekstore.com Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Melekstore.com tarafından, Websitesi içerisinde ortaya konulan uygulamaları ifade eder.

 

Kullanıcı/Bayi/Satıcı:

Websitesi'ne giriş yapan ve/veya üye olan ve Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerden, işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Satıcılar Websitesi’ne Kullanıcı olarak üye olurlar.

Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri kullanmak suretiyle, hukuken mülkiyetini haiz bulunduğu ve mülkiyet üzerinde tasarrufta bulunabilme hakkına sahip olduğu mal ve/veya hizmetleri, diğer Kullanıcı'lara yönelik olarak satışa sunan Kullanıcı’dır.


Ürün: Websitesi'nde Melekstore.com tarafından satışa sunulan her türlü mal ve/veya hizmeti ifade eder.


Websitesi: Melekstore.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan Websitesi’ni ifade eder.

 
3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


a. Kullanıcı Sözleşmesi'nin konusu, Websitesi'nde sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.


b. Kullanıcı Sözleşmesi'nin kapsamı, Kullanıcı Sözleşmesi ve ekleri ile Websitesi içerisinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmetlere ilişkin olarak Melekstore.com tarafından yapılmış olan bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır.


c. Kullanıcı Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, Websitesi içinde yer alan, kullanım, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin olarak Melekstore.com tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağınızı da kabul etmiş olmaktadır.
 
4. Üyelik ve Hizmet Kullanım Koşulları


a. Üyelik, Websitesi'nin ilgili bölümünden, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından Websitesi'ne üye olmak için gerekli bilgilerin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Melekstore.com tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nde tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

b. Websitesi'ne üye olabilmek için, reşit olmak ve Melekstore.com tarafından, geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya yukarıda belirtildiği gibi, işbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin 5.2 maddesi uyarınca, Melekstore.com tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Websitesi kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları, Websitesi üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.
 
5. Hak ve Yükümlülükler


5.1 Kullanıcı'nın Hak ve Yükümlülükleri


a.    Kullanıcı, üyelik prosedürünü yerine getirirken, Websitesi'nin Hizmet'lerinden faydalanırken ve Websitesi'ndeki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanıcı Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Websitesi'nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

b.    Kullanıcı, Gizlilik Hükümleri’nde yer alan hükümler ile birlikte yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Melekstore.com'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Melekstore.com'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c.    Kullanıcı'ların Melekstore.com tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Melekstore.com'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu doğmaz.

 

d.    Kullanıcı'lar, Websitesi dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Melekstore.com, Kullanıcı'lar tarafından Melekstore.com'a iletilen veya Websitesi üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

e.    Kullanıcı, Melekstore.com'un yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

 

f.    Melekstore.com'un sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve Websitesi'ni kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Websitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların, Websitesi dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Melekstore.com ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığını ihlal teşkil edecek şekilde, Websitesi dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Melekstore.com ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Melekstore.com, Kullanıcıların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Websitesi üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

 

g.    Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından Websitesi'de sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Melekstore.com'un, Melekstore.com çalışanlarının veya yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imajların doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Melekstore.com, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

 

h.    Kullanıcılar Websitesi üzerinde yer alan kendi üyelikleri ve yakınlarına ait üyelikler arasında para transferini sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve Websitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde Melekstore.com'un uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt eder.
 

5.2 Melekstore.com'un Hak ve Yükümlülükleri


a.    Melekstore.com, Websitesi'nde sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Melekstore.com, bu hakkını, hiçbir ön bildirimde bulunmadan kullanabilir. Melekstore.com’un Kullanıcı tarafından yapılmasını talep ettiği değişiklikleri Kullanıcı derhal yerine getirir. Melekstore.com tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin Kullanıcı'lar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan zararların tazmininden Kullanıcı sorumlu olur.

 

b.    Melekstore.com, Websitesi üzerinden, Melekstore.com'un kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka websitesilerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Melekstore.com tarafından sağlanmış olabilir ve websitesini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya websitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Websitesi üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, websitesileri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya websitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında Melekstore.com'un herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

c.    Melekstore.com, Websitesi'nde sağlanan Hizmet'ler ve yer alan Ürünler ile ilgili olarak Kullanıcı'lar arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

 

d.    Melekstore.com, Kullanıcılar arasında Websitesi üzerinden gerçekleşen ve Websitesi'nin işleyişine ve/veya Kullanıcı Sözleşmesine ve/veya Websitesi'nin genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Melekstore.com tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

 

e.    Kullanıcı Sözleşmesi'nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, Melekstore.com ve Kullanıcı arasında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

 

f.    Melekstore.com, Kullanıcı üye olduğu andan itibaren, aksi kullanıcı tarafından talep edilmediği sürece, günlük ve haftalık bilgilendirme e-mailleri ve kısa mesaj (sms) bilgilendirmeleri e-mail adresinize ve cep telefonuna gönderecektir. Kullanıcı dilediği zaman bu e-mailleri ve kısa mesaj bilgilendirmelerini değişiklik yapma, hizmetten vazgeçme ve yeniden başlatma hakkı bulunmaktadır. Bu e-maillerin ve kısa mesajların içeriği satın alınan ürün veya ürünlerle ilgili bilgiler, üyenin kullanacağını düşünülen diğer ürünler, yeni gelen ürünler ve üyeye özel kampanya bilgilerini içermektedir. 

 

g.    Kullanıcı, "Kullanıcı ismi" ismi belirlerken üçüncü şahısların telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemeyi taahhüt etmektedir. Kullanıcı'ların işbu madde hükmüne aykırı davranması durumunda, Melekstore.com Kullanım Sözleşmesi'ne aykırı bu durumun düzeltilmesini Kullanıcı'dan talep edebileceği gibi dilerse Kullanıcı'ya önceden haber vermeksizin Kullanıcı'nın üyeliğini geçici veya kalıcı olarak iptal edebilir.
 

6. Gizlilik Hükümleri

Melekstore.com, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu Websitesinde yer alan Gizlilik Hükümleri’nde düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Melekstore.com, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi'nde ve Gizlilik Hükümleri’nin aksine kullanmayacaktır.

 

Melekstore.com , kayıtlı Üyelerinden topladığı bilgilerin kullanımı ile ilgili politikası ve Üyelerin sahip olduğu haklar, aşağıda sıralanmıştır:


a. Elektronik posta adresiniz hiçbir gerekçe ile Melekstore.com ve iştirakleri dışındaki kuruluşlara dağıtılarak reklam, tanıtım, pazarlama yapmak amacıyla kullanılmayacaktır


b. Melekstore.com'a verilen üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, kullanıcıların onayı dışında diğer üyelere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, firmamızın kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek amacıyla kullanılmaktadır.  

 
c. Kullanıcı / Satıcı'nın yaptığı alışverşlerde vermiş olduğu kredi kartı bilgileri Melekstore.com tarafından kayıt altına alınmamaktadır.

d. Bu ilkeler ile Kullanıcının kişisel hakları bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır.

 
7. Fikri Mülkiyet Hakları


a.    Kullanıcı'lar, Websitesi üzerinden sunulan Melekstore.com Hizmet'lerini, Melekstore.com bilgilerini ve Melekstore.com'un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Melekstore.com'un Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Melekstore.com'dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

b.    Melekstore.com'un, Melekstore.com Hizmet'leri, Melekstore.com bilgileri, Melekstore.com telif haklarına tabi çalışmalar, Melekstore.com ticari markaları, Melekstore.com ticari görünümü veya Websitesi vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 


c.    Kullanıcılar, Websitesi üzerinde yer alan ve Melekstore.com'a ve diğer Kullanıcılara ait her türlü Fikri Sinai Mülkiyet Haklarını ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt ederler.


 
8. Sözleşme Değişiklikleri


Melekstore.com, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Websitesi'nde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.
 

9. Toptan Ürün Tedariği ve Stoksuz Satış 


a. Sözleşmenin konusu SATICI‘nın muhtelif adresli ve Melekstore.com tarafından öncesinden yazılı onay verilmiş internet sitelerinde nihai tüketiciler için satışa sunulmak üzere Melekstore.com’dan bedeli mukabili ürün satın alması, e-ticaret paketi alması ve tarafların buna ilişkin üstlenmiş oldukları karşılıklı hak ve yükümlülüklerin belirlenmesidir.


b. Melekstore.com, satışa sunduğu ürünlere ait ürün adı, ürün kodu, marka, kategori, ürün açıklaması, ürün resimleri ve ürüne ait her türlü detay bilgileri XML ortamında SATICI ile paylaşacaktır. SATICI, Melekstore.com ‘dan edindiği XML’i sözleşmeye konu olan ve Melekstore.com’un onay verdiği internet siteleri haricinde kullanamaz. Aksi durumda Melekstore.com, XML paylaşımını anında kesecek ve SATICI hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Aynı şekilde SATICI, Melekstore.com XML’ini satış yapacağı internet sitelerinde mecburi olarak yayınlamakla yükümlüdür.


c. Melekstore.com Yalnızca SATICI Sıfatı ile bayi olan kullanıcılara ürün satmaktadır.
Aşağıdaki durumlar haricinde ürün iadesi ve değişimi kabul edilmemektedir.


1.    Yanlış Ürün Gönderimi.
2.    Eksik Ürün Gönderimi.
3.    Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürün Gönderimi

4. Arızalı Ürün Gönderimi

Bu gibi durumlarda tüm masraflar Melekstore.com’a ait olup Satıcı ‘dan masraf adı altında hiçbir ücret talep etmez.


Satıcı/Bayi sıfatıyla Melekstore.com’a üye olup , perakende alışveriş yapan kişi/kurumlar Satıcı/Bayi sıfatıyla üye oldukları için yine TİCARET Kanunu hükümlerince sitemizin ve Melekstore.com’un kurallarına tabidirler.

 

10. Mücbir Sebepler


Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Melekstore.com işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu değildir. Mücbir sebep hallerinde; gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Kullanıcı tarafından Melekstore.com’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, siber saldırılar, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Melekstore.com’un makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önlenemeyen kaçınılamaz olaylar olarak yorumlanacaktır.


 
11. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
12. Sözleşmenin Sona Ermesi

 
İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Websitesi'ne giriş yaptığı ve/veya üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek; Kullanıcı'nın üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır. Melekstore.com, Kullanıcı'ların işbu Kullanıcı Sözleşmesi'ni ve/veya, Websitesi içinde yer alan Kullanıcı’nın, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, Kullanıcı Sözleşmesi'ni tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Melekstore.com'un uğradığı doğrudan veya dolaylı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:


a.    Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Websitesi'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b.    Kullanıcı'nın kendisi için oluşturulmuş Kullanıcı profilini başkasına devretmesi veya kullanıma açması,

c.    Kullanıcı'nın üçüncü kişilerin haklarına ihlal eden fillerde bulunması.

Websitesine giriş yapan ve/veya üye olan her Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümleriyle süresiz olarak bağlı olacaktır.